1. Hyrje

Zjarrfikësit pritet të kenë ekspertizë të shumëanshme që bazohet në vlerat dhe kompetencat e pranuara gjerësisht. Trajnimet e ofruara nga projekti janë krijuar për zjarrfikësit profesionistë që mbështesin rritjen profesionale të secilit student dhe objektivat e të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Trajnimi u ofron studentëve njohuri themelore teorike dhe praktike si dhe aftësitë e nevojshme për situata të punës praktike në fushat e përzgjedhura për trajnim.

Qëllimi i këtij trajnimi është të përmirësojë aftësitë profesionale të zjarrfikësve profesionistë të cilët kryejnë detyrën e tyre nën rreziqe të larta, në fushat e:

  1. Operacionet e Shpëtimit në Përplasjen e Automjeteve
  2. Operacionet e Shpëtimit në Zonat Nëntokësore të Parkingjeve/bodrumeve të Ndërtesave të Larta.
  3. Kërkimi dhe Shpëtimi Urban në fatkeqësi natyrore ose të shkaktuara nga njeriu.
  4. Ndihma e Parë gjatë operacioneve të zjarrit dhe shpëtimit.

Klikoni imazhin e mëposhtëm për të hapur materialin e studimit për ndihmën e shpejtë:

Leave a Reply

Scroll to Top